Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Greenhill Solutions B.V.

Artikel 1. Definities

  1. Greenhill Solutions B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht  (L), bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 76491188, BTW nummer 860643153B01, Bankrekening nummer NL36RABO0348292651.
  2. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Greenhill Solutions B.V. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Greenhill Solutions B.V.Overeenkomst: de overeenkomst tussen Greenhill Solutions B.V.  en wederpartij tot koop van het Product.
  1. Product: warmtepompen, radiatoren, Leranti panelen en stralers, zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.


Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met Greenhill Solutions B.V. , in het bijzonder op alle inkopen en alle verkopen en leveringen van zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten, met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-/ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afspraken tussen de wederpartij en Greenhill Solutions B.V. die afwijken van voorliggende algemene voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Greenhill Solutions B.V.deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
  3. Wanneer partijen herhaaldelijk overeenkomsten sluiten, kan bij opvolgende overeenkomsten worden volstaan met een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. Alsdan zullen de Algemene Voorwaarden op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te allen tijde te raadplegen op de website van Greenhill Solutions B.V.
  4. In geval van tegenstrijdigheden tussen de inkoop-, aanbestedings- en/of andere voorwaarden van de wederpartij en deze Algemene Voorwaarden, zullen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleren, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Greenhill Solutions B.V. en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
  6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.
  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden en bepalingen geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de bedoeling van partijen, de contractbepalingen en deze Algemene Voorwaarden.
  8. Indien Greenhill Solutions B.V. niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de onderhavige Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Greenhill Solutions B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de onderhavige algemene voorwaarden en bepalingen te verlangen.
  9. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Greenhill Solutions B.V. voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij Greenhill Solutions B.V.schriftelijk een nieuw adres heeft medegedeeld.


Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

   1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Greenhill Solutions B.V. het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgave van reden te herroepen.
   2. De door Greenhill Solutions B.V. bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door Greenhill Solutions B.V. bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst, rendement en werking van de systemen.
   3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is dat uitsluitend geschiedt bij wijze van aanduiding en dus zonder dat de te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
   4. Greenhill Solutions B.V. behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van Greenhill Solutions B.V. en mogen niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Greenhill Solutions B.V., geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.
   5. In rekening worden gebracht de prijzen geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Greenhill Solutions B.V.gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
   6. De opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
   7. Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij in de aanbieding anders is vermeld.
   8. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ADG Dynamics bv eerst indien deze door een bevoegde persoon namens Greenhill Solutions B.V. zijn bevestigd.
 • De Wederpartij is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen tien werkdagen na kennisname van de prijswijziging te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.5

 

Artikel 4. Levertijd, levering en risico

  1. De door Greenhill Solutions B.V. opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. De door wederpartij als leverancier opgegeven levertermijnen zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertermijn begint op de dag waarop de wederpartij een opdrachtbevestiging van Greenhill Solutions B.V. heeft ontvangen.
  1. Behoudens opzet of grove schuld zijdens Greenhill Solutions B.V. kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dient de wederpartij Greenhill Solutions B.V. eerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarin een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
  2. De levertijd (in een termijn uitgedrukt) begint op de dag waarop door de wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van Greenhill Solutions B.V. is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij moeten worden verwezenlijkt.
  3. Greenhill Solutions B.V. is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door Greenhill Solutions B.V. in kennis gesteld.
  4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken door Greenhill Solutions B.V. aan de wederpartij zijn overgedragen.
  5. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij Greenhill Solutions B.V. in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is Greenhill Solutions B.V.gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.


Artikel 5. Overmacht

  1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Greenhill Solutions B.V. bv, kan Greenhill Solutions B.V. onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Greenhill Solutions B.V. of buiten diens risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Greenhill Solutions B.V.grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.
  2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is Greenhill Solutions B.V.bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Artikel 6. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

  1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan Greenhill Solutions B.V. toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van Greenhill Solutions B.V., behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.
  2. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten is Greenhill Solutions B.V., behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
  3. Greenhill Solutions B.V. sluit aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of technische gegevens waarvan Greenhill Solutions B.V. op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan.
  4. Greenhill Solutions B.V. sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
  5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door Greenhill Solutions B.V. niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder Greenhill Solutions B.V. rusten.
  6. De in artikel 6.5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens Greenhill Solutions B.V.aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.
  7. Indien er sprake is van enige (vermoedelijke) aansprakelijkheid zijdens Greenhill Solutions B.V. bv, dan dient de wederpartij Greenhill Solutions B.V. binnen zeven dagen nadat de aanspraak bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, te worden gemeld aan Greenhill Solutions B.V.op straffe van verval van rechten.
  8. Indien Greenhill Solutions B.V., dan wel een of meerdere derde(n), schade lijdt als gevolg van tekorten of fouten van welke aard dan ook in de producten en/of diensten welke de wederpartij aan Greenhill Solutions B.V. levert en/of als gevolg van vertraging in de levering, is de wederpartij aansprakelijk voor alle (vervolg-)schade welke ten laste van Greenhill Solutions B.V. is of wordt gebracht. De wederpartij zal Greenhill Solutions B.V. voor dergelijke schade vrijwaren.


Artikel 7. Montage/ installatie

  1. Greenhill Solutions B.V. levert uitsluitend het product aan de wederpartij, waarbij Greenhill Solutions B.V. het product “aan de deur” aflevert. Transport naar bovenetages waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van een lift, dient nadrukkelijk te worden overeengekomen.
  2. Greenhill Solutions B.V. draagt géén zorg voor de installatie van de geleverde producten. De wederpartij dient hiervoor zelf zorg te (laten) dragen. Greenhill Solutions B.V. is dientengevolge ook op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de wijze van installatie en (gevolg-)schade en/of storing als gevolg van (ondeugdelijke) installatie.
  3. De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 •     onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
 •   gebreken aan de (on-)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
 • ongeschiktheid van (on-)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of muur of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(- werkzaamheden).


Artikel 8. Bacteriën zoals Legionella

  1. De door Greenhill Solutions B.V. geleverde producten, waaronder E|S Warmtepompen en Thermodynamische systemen met panelen genereren een verwarming van het water tot maximaal 55 graden Celsius. In verband met bacteriën zoals Legionella, dient het water eens per week verwarmd te worden tot minimaal 65 graden Celsius. Hiervoor dient de daartoe bestemde knop op het product te worden ingedrukt. Vervolgens dient een half uur nadien, gedurende minimaal vijf minuten, het systeem te worden doorgespoeld. Dit om achterliggende warmwater leidingdelen te ontdoen van eventuele legionellabesmetting.
  2. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het periodiek doorspoelen van het systeem met water van tenminste 65 graden Celsius, zulks ter voorkoming van bacteriële infecties. Greenhill Solutions B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige gebeurtenis verbandhoudende met enige bacteriële infectie. Greenhill Solutions B.V. kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor leidingdelen die verkeerd zijn aangelegd (bijvoorbeeld hotspots, dode leidingdelen of slecht doorgespoelde leidingdelen).
  3. Het product thermodynamische product systemen kan bij temperaturen onder nul een licht verminderde werking hebben. Om deze reden dient de wederpartij zelf zorg te (laten) dragen voor een deugdelijke aansluiting met een aanvullende installatie, om zo te allen tijde te kunnen beschikken over water met een temperatuur van minimaal 65 graden Celsius.


Artikel 9. Garantie

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (reclame) en tenzij anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.
  2. Op de door de leverancier uitgevoerde werken gelden de garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, mits de wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan de installatie.
  3. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 en lid 2 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij Greenhill Solutions B.V. te reclameren op grond van artikel 10.


Artikel 10. Reclame

  1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering of indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen vijf dagen na de aflevering, van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
  1. De wederpartij dient Greenhill Solutions B.V. onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen zijdens Greenhill Solutions B.V., bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens Greenhill Solutions B.V. kan doen gelden.
  2. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen veertien dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan Greenhill Solutions B.V. te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die Greenhill Solutions B.V.moet maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.


Artikel 11. Betalingscondities

  1. De betaling van de door Greenhill Solutions B.V. geleverde zaken zal dienen te geschieden als volgt: 100% (inclusief BTW) bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Greenhill Solutions B.V. is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  3. De wederpartij kan zich jegens Greenhill Solutions B.V. niet beroepen op verrekening.
  4. Na het verstrijken van de in artikel 11.1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
  5. Na het verstrijken van de in artikel 11.1 genoemde termijn is Greenhill Solutions B.V.gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum van die betaling, dan wel vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
  6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  7. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door Greenhill Solutions B.V.gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door Greenhill Solutions B.V.aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag te voldoen.
  8. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.4, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvragen), (aanvragen tot) surseance van betaling, (aanvragen tot) toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelen stelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Greenhill Solutions B.V.gesloten overeenkomsten nakomt.
  9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid (artikel 11.8) heeft Greenhill Solutions B.V. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Greenhill Solutions B.V. tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
  10. Indien Greenhill Solutions B.V. aan de wederpartij, zijnde een leverancier, tot betaling is gehouden, dan geldt te allen tijde een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur.


Artikel 12. Zekerheidsstelling en Retentierecht

  1. Indien Greenhill Solutions B.V. een goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Greenhill Solutions B.V. voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Greenhill Solutions B.V.zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
  1. Nadat de door Greenhill Solutions B.V. gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Greenhill Solutions B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
  2. Greenhill Solutions B.V. is bevoegd de zaken die Greenhill Solutions B.V. van of ten behoeve van de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden totdat alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen is voldaan. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijven berusten bij de wederpartij.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

  1. De door Greenhill Solutions B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Greenhill Solutions B.V. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Greenhill Solutions B.V.gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  2. Door Greenhill- Solutions geleverde zaken die krachtens artikel 13.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
  3. Indien de wederpartij diens verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, dan is Greenhill Solutions B.V.gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in artikel 13.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Greenhill Solutions B.V. verschuldigde.
  4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Greenhill Solutions B.V. hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
  5. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Greenhill Solutions B.V.ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dienen rechtstreeks ten goede van Greenhill Solutions B.V. te komen, al dan niet middels een overeenkomst van cessie dan wel het vestigen van een pandrecht op deze vorderingen ten gunste van Greenhill Solutions B.V..


Artikel 14. Verjaring

14.1 Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.


Artikel 15. Geschillen en Toepasselijk recht

  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met Greenhill Solutions B.V. is Nederlands Recht van toepassing.
  2. Ten aanzien van geschillen die tussen Greenhill Solutions B.V. en de wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van deze geschillen, meer specifiek (indien dit ter vrije bepaling van partijen staat) de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.


Artikel 16. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden te raadplegen en downloaden via www.greenhill.nl
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Greenhill Solutions B.V.
  3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


   Algemene voorwaarden Greenhill Solutions B.V. versie 2020.01